بهزیستی

26تیر
شفافیت، بسترساز افزایش مشارکت مردمی

شفافیت، بسترساز افزایش مشارکت مردمی

تجربه بهزیستی در حوزه مردمی‌سازی تجربه خوب و مفیدی بوده که هم باید تقویت و هم باید از لحاظ کیفی‌ ارتقاء پیداکند.