معاونت علمی ریاست جمهوری

04مرداد
حضور استعدادهای البرزی در تهران به دلیل کمبود امکانات و نبود شرایط فعالیت در البرز
در نشست کمیسیون صنایع با حضور معاونت علمی رئیس جمهور:

حضور استعدادهای البرزی در تهران به دلیل کمبود امکانات و نبود شرایط فعالیت در البرز

مهدی عسگری: باید به موضوع زنجیره ارزش به ویژه در تعامل با وزارت صنعت توجه خاص شود، معاونت علمی باید در "تولید دانش" تمرکز کند و این حلقه را تقویت کند.