نهضت داخلی‌سازی

22مرداد
دوران تحریم، بهترین فرصت برای عبور از خام‌فروشی و توسعه صنعت پتروشیمی
در نشست کمیسیون صنایع و معادن با وزیر نفت مطرح شد:

دوران تحریم، بهترین فرصت برای عبور از خام‌فروشی و توسعه صنعت پتروشیمی

مهدی عسگری: در بحث "نهضتِ داخلی‌سازی" مشکل تأمین مواد اولیه از صنعت پتروشیمی به صورت جدی مطرح می‌ شود که به نظر می‌رسد، یکی از الزامات توسعه صنایع و داخلی سازی ارتباط تنگاتنگ بین صنایع پایین دستی با صنعت پتروشیمی است.