امام خمینی

22بهمن
مردی از همان جنس با توکل به همان خدا از راه رسید

مردی از همان جنس با توکل به همان خدا از راه رسید

گفتند: ابری نیامده استگفت: می‌آیدگفتند: نمی‌باردگفت: چوب جمع کنید، کشتی می‌سازیم برای نجات از طوفان…باران گرفت، خشکی‌ها دریا شدند… سالها گذشت گفتند: کارمان تمام استگفت: ابداگفتند: لشگری به دنبال ما آمده استگفت: خدا با من است، خودش هدایتمان خواهد کرد؛ “انّ معیَ ربی سیهدین”دریا شکافته شد، آب از آب تکان نخورد… قرن‌ها گذشت مردی از […]