تصمیم

05مرداد
شفافیت فرایندها، لازمه شهرداری ضدفساد
در جلسه با اعضای شورای شهر مطرح شد:

شفافیت فرایندها، لازمه شهرداری ضدفساد

مهدی عسگری: اگر بخواهیم سیستم شهرداری را ضد فساد طراحی کنیم، راهکار این امر شفافیت فرایندها است.