خرید سربازی

۱۱بهمن
لغو مصوبه خرید سربازی با اخطار قانون اساسی

لغو مصوبه خرید سربازی با اخطار قانون اساسی

کمیسیون تلفیق خرید خدمت سربازی مشمولان غایب را خلاف عدالت دانست و آن را لغو کرد.